HAGOPUR - pachový ohradník - ochrana před černou zvěří 400 ml

Hagopur, stop černé zvěři, 400 ml.

Dostupnost: 1 - 2 dny

Vaše cena: 439,- s DPH
362,81 Kč bez DPH

Výrobce: HAGOPUR
Katalogové číslo: 6000
Objednací kód: 210007

  • Popis

Popis:
Ke snížení škod způsobených černou zvěří. Používá se v oblastech pěstování kukuřice, chmele, vína, na zahradách, loukách… Ochranného účinku se dosáhne nejlépe v kombinaci s pásky z hliníku.

Použití:
Zhotovené hliníkové pásy roztáhněte tak, aby mohl vznikat zvuk, volně zavěste (do výše pasu) na stromy, keře..Vzdálenost cca. 10–15 m. Nastříkejte Wild-Schvein-Stopp na látku na hliníkových pásech. V době rizika vzniku škod nezapomeňte opakovat aplikaci každé 4 týdny.
Jedna láhev přípravku obsahuje asi 150 dávek.

Upozornění:
Při použití je nutné řídit se pokyny na etiketě.
Neužívat v uzavřených prostorách!
Při uskladnění láhev musí stát.

Návod k použití:
1. Láhev dobře protřepat.
2. Sundat ochranné víko.
3. Použijte vhodné rukavice, aplikujte pouze po větru a vyvarujte se potřísnění oblečení.
4. Dbejte bezpečnostních pokynů.
5. Chraňte před mrazem..

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Po spotřebování neotvírat silou a neházet do ohně!
Dbejte pokynů výrobce! Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla.

R12 vysoce hořlavé, R18 při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi, R52/53 škodlivý pro vodní organismy, R67 mohou způsobit ospalost nebo závrať.
Uchovávejte mimo dosah dětí a zdrojů hrozícím zapálení – zákaz kouření. Nevdechujte páry, zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení vyplachujte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobce:
HAGOPUR AG, Max-Planck-Str. 17 86899 Landsberg am Lech www.hagopur.de